ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

MG S

DONGGUAN MINGGUI JEWELRY FACTORY .,LTD

Established in 2011,DongGuan MingGui Jewelry Co., Ltd. is a manufacturing and trading company which integrates research,development and production of stainless steel bracelet ,bangle, necklace,Ring and Earring jewellery.

Our company covers an area of 2000 square meters in Dongguan city.

Currently,we boast over 100 employees, and our products meet all relevant international quality standards,catering to various markets throughout the world.

As a result of our high quality products and impeccable customer service, we have gained a global sales network reaching the United States, Canada, Great Britain, Spain, Italy and Germany etc.

Please feel free to contact us if you are interested in our goods. We look forward to developing successful and harmonious business relationships with customers worldwide.

എന്തെങ്കിലും പലിശ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ദയവായി ദയാപുരസ്സരം നമ്മെ അന്വേഷണം അയയ്ക്കുക. ആവശ്യങ്ങൾ സകലവിധ മേൽ നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അതിന്റെ നമ്മുടെ ബഹുമാനം.

123

Above and Beyond Quality

Are you tired of stunning, but flimsy pieces? Beauty may be in the eye of the beholder, but quality should never be a compromise. No matter what type of jewelry you're looking for, we guarantee durability. We design well-built jewelry so you can focus on looking good!

3

Our Promise

We promise to treat our customers with the honesty and respect they deserve. We pride ourselves on the quality of our jewelry and we want clients to feel the same pride when wearing the glimmering pieces from our store. We hope you will be a part of our family for many years to come.

R02

Cultivating Sparkling Relationships

When you order from us, whether it's your first or tenth time, you become part of our family. During your search for the perfect piece of jewelry for any occasion  we pledge to help you through the process. We hope that your purchase from us becomes the first of many. ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!